Langschwanz-Soldatenstärling, Feuerland, Chile

Feueraugentyrann, Feuerland, Chile

Feueraugentyrann, Feuerland , Chile

Feueraugentyrann, Feuerland, Argentinien

Share